Badanie gleby, plany nawożenia.

Badanie gleby, plany nawożenia.

 

         Na charakterystykę jakościową i ilościową plonów bardzo duży wpływ mają zawarte w glebie składniki pokarmowe. Wiemy, że rośliny zubożają ziemię pobierając pierwiastki w niej zawarte. Dlatego też, każdego roku, stosując nawozy, uzupełniamy te składniki. Niskie dawki nawozowe przekładają się w prostej mierze na niskie plony a bilans ujemny pierwiastków w glebie prowadzi do wyjałowienia gleby. Z drugiej strony, zbyt duże nawożenie – powoduje spadek jakości roślin przy jednoczesnym nieracjonalnym zaangażowaniu nakładów finansowych. Ponadto, wniesienie do gleby nadmiarowych ilości substancji pokarmowych (nawozów) może w wyniku „rywalizacji” poszczególnych składników doprowadzić do niedoboru dla roślin jednego z pierwiastków mimo jego obecności w glebie. Mając zatem na uwadze osiągnięcie maksymalnych plonów, przy zachowaniu racjonalnego wydatkowania finansowego na nawożenie, należy wykonywać analizę chemiczną gleby.

 

 

         Aby nawożenie było racjonalne (rozsądne ekonomicznie), dawka nawozów powinna być dobrana nie tylko do wymagań pokarmowych konkretnych roślin, ale przede wszystkim do potrzeb nawozowych gleby, które opracowuje się w oparciu o analizę chemiczną. Takie analizy są wykonywane np. w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.  Znając odczyn gleby (pH) oraz jej zasobność w fosfor, potas, magnez, azot możemy określić potrzeby nawozowe upraw (plan nawożenia).Wyniki badań są zatem podstawą do opracowania wapnowania oraz racjonalnego nawożenia potasem, magnezem, fosforem i azotem dla konkretnej uprawy.

 

 

 

Przeprowadzając badania odczynu i zasobności gleby możemy:

  • spełnić wymóg Dobrej Kultury Rolnej, wypełniając przepisy zawarte w Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa (np. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów...);
  • ograniczyć wydatkina nawozy nawet do 20%;
  • zwiększyć zysk do 30%, badając glebę na zawartość azotu, w fazie rozwoju roślin;
  • zmniejszyć skażenie środowiska naturalnego przez ograniczenie środków chemicznych.

 

 

 

1. Kto wykonuje badania?

         Badania wykonują Okręgowe Stacje Rolniczo-Chemiczne (np. w Białymstoku), lub laboratoria dysponujące odpowiednim personelem i sprzętem. Analizy takie są wykonywane na podstawie próbek dostarczonych do laboratorium.

 

2. Kto może pobierać próbki do badań?

         Próbki można pobrać samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie. Pobierając próbki samodzielnie należy pamiętać by metodyka pobierania tych próbek była zgodna z obowiązującymi wymogami. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokość pobieranych prób, ich liczbę na hektar, czy też odpowiednie określenie obszaru reprezentatywnego dla danej próbki. Bardzo istotnym jest też sposób pobierania prób gleby. Jak wykazują badania ok 80% błędnych analiz wynika z niewłaściwie pobranych prób.

 

3. Jaki jest koszt badań?

         Przykładowo: Uprawa do 4ha to - koszt samych badań (analiz chemicznych) np. dla określenia odczynu i zasobności gleb w fosfor, potas i magnez dla potrzeb doradztwa nawozowego wraz z ustaleniem zalecanych dawek wapna wynosi 15,25zł (brutto).

Szczegółowy cennik można znaleźć na stronie OSCH-R w Białymstoku (http://www.oschrbialystok.internetdsl.pl/cennik.htm).

         Cena obejmująca pobieranie prób, analizy chemiczne, opracowanie planów nawożenia a także map jest rozpatrywana dla konkretnego gospodarstwa. Może ona się kształtować do 8% wydatków na nawozy. Co w przypadku oszczędności do 20% (podane wcześniej) zwraca się już przy pierwszym zakupie nawozów. Zwiększenie plonów to zysk dodany.

 

                                                                             ZAPRASZAMY


Copyright www.goldennet.pl