Oferta:  BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SBR

Oferta: BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SBR

                BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SBR -opiera się na technologii osadu czynnego z wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor – Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego). Oczyszczalnie SBR są zgodne z europejską normą PN-EN:12566-3, która potwierdza ich wysoką skuteczność oczyszczania. Technologia SBR odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków.
Reaktor SBR  jest monolitycznym zbiornikiem podzielonym na dwie komory: komorę osadnika wstępnego i komorę SBR.
Osadnik wstępny, spełnia następujące funkcje:
- magazynuje pierwotny i wtórny osad;
- zatrzymuje substancje osadzające się i tworzące zawiesinę;
- magazynuje ścieki wchodzące;
- służy jako zbiornik buforowy przeznaczony do niwelowania różnic objętości i ładunku przychodzących ścieków domowych.

Działanie oczyszczalni ścieków SBR oparte jest na mikroprocesorze, który steruje kompresorem i elektrozaworami w celu rozdziału prądu powietrza w różnych podnośnikach oraz w systemie napowietrzania.

PROCES OCZYSZCZANIA:
Ścieki   komunalno- bytowe wpływają do komory ( I ) oczyszczalni , która pełni rolę osadnika wstępnego i zbiornika buforowego. Następuje tu oddzielenie grubych zanieczyszczeń poprzez ich sedymentację (wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków) oraz wyrównanie obciążeń spowodowanych nierównomiernym dopływem ścieków. Po wstępnym mechanicznym oczyszczeniu z komory (I)  ścieki przepompowywane są  pompą mamut do komory II gdzie następuje ich intensywne napowietrzanie i proces nitryfikacji. Po okresie napowietrzania następuje tu faza sedymentacji osadu czynnego który opada na dno komory. Sklarowane i oczyszczone ścieki odpompowywane są na zewnątrz oczyszczalni pompą mamut. Po odpompowaniu ścieków oczyszczonych nadmiar osadu czynnego jest recyrkulowany z komory II  do komory I.
Oczyszczalnia SBR pracuje w powtarzalnych cyklach oczyszczania. Jeden cykl można podzielić na kilka faz. Cykl oczyszczania trawa w zależności od ustawień.
FAZA I – NAPEŁNIANIE
Napełnianie osadnika wstępnego ściekami  . Ścieki znajdują się w warunkach beztlenowych. Zgromadzone w osadniku wstępnym ścieki zostają doprowadzone do komory reakcji SBR za pośrednictwem podnośnika ze sprężonym powietrzem – ( pompy mamutowej) . Pompa jest ustawiona tak aby pompowała tylko wodę bez cząsteczek stałych.
FAZA II – NAPOWIETRZANIE
Po napełnieniu reaktora ściekami rozpoczyna się faza napowietrzania ścieków . Odbywa się ona za pomocą dyfuzorów z systemem membran.
FAZA III – SEDYMENTACJA
Po fazie napowietrzania ścieków następuje kolejny cykl pracy oczyszczalni – opadanie osadu na dno komory . Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworząc na dnie zbiornika warstwę osadu. W górnej części zbiornika gromadzi się czysta woda.
FAZA IV – ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW
W kolejnym etapie pracy oczyszczalni ścieki oczyszczone (sklarowane) nagromadzone w górnej części zbiornika SBR zostają odprowadzone do odbiornika. Pompowanie odbywa się za pomocą podnośnika że sprężonym powietrzem ( pompy mamutowej). Pompa mamutowa jest umieszczona w miejscu pozwalającym na odprowadzanie tylko czystej wody, bez możliwości zaciągania cząsteczek stałych, zachowując tym samym minimalny poziom warstwy osadu czynnego
FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika następuje proces odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego na dnie reaktora SBR do osadnika wstępnego. Po zakończeniu przepompowywania osadu do osadnika wstępnego następuje ponowne rozpoczęcie procesu oczyszczania ścieków – uruchomiony zostaje FAZA I 

Wykaz urządzeń wchodzących w skład biologicznej oczyszczalni ścieków:
-    reaktor biologiczny SBR
-    dmuchawa napowietrzająca
-    skrzynka sterownicza

Zalety oczyszczalni:
-    bezawaryjna praca
-    całkowicie zautomatyzowany proces oczyszczania ścieków
-    sterowanie oczyszczalnią ścieków SBR -odporne na zaniki prądu
-    niskie koszty eksploatacji – koszt zużycia energii elektrycznej jest najniższy wśród wszystkich typów dostępnych przydomowych oczyszczalni ścieków
-    wysoka odporność mechaniczna i „żywotność” urządzenia
-    wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
-    niewielka powierzchnia działki wykorzystana pod zabudowę-ok. 4,5 m2 (bez odprowadzenia)
-    możliwość zagospodarowania i wykorzystania ścieku oczyszczonego
-    duża odporność na nierównomierność w dopływie ścieków
-    brak konieczności stosowania biopreparatów


Ścieki oczyszczone w oczyszczalni SBR cechują się wysoką redukcją zanieczyszczeń i mogą być odprowadzane w sposób najbardziej efektywny z punktu widzenia użytkownika oczyszczalni, m. in :
- do gruntu poprzez studnię chłonną
- do gruntu poprzez klasyczny drenaż rozsączający, pakiety rozsączające lub tunele filtracyjne
- do rowu melioracyjnego
- do szczelnego zbiornika w celu ponownego wykorzystania
- do oczka wodnego, stawu itp.

Copyright www.goldennet.pl