Oferta: BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA Z OSADEM CZYNNYM

Oferta: BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA Z OSADEM CZYNNYM

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-   Działanie oczyszczalni oparte jest na technologii osadu czynnego, która wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące w zbiorniku podzielonym na trzy komory reakcji.
PROCES OCZYSZCZANIA
W pierwszej komorze (tzw. osadnik wstępny) następuje wstępne-mechaniczne podczyszczenie ścieków. W drugiej komorze reaktora (tzw. komorze osadu czynnego) zachodzą procesy biologicznego  oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego. Osad czynny tworzą skupiska bakterii (heterotroficznych i autotroficznych), które wykazują zdolności eliminacji zanieczyszczeń organicznych i biogennych (związków azotu i fosforu). W komorze osadu czynnego dochodzi do intensywnego mieszania i napowietrzania ścieków za pomocą dyfuzora drobnopęcherzykowego umieszczonego na dnie komory. Dopływ powietrza do dyfuzora jest regulowany czasowo, dzięki czemu w oczyszczalni uzyskuje się zwiększony efekt usuwania związków biogennych. W czasie gdy powietrze nie nie jest podawane na dyfuzor, w komorze osadu czynnego dochodzi do częściowej denitryfikacji (redukcji azotanów do azotu gazowego) i biologicznej defosfatacji.  Mieszanina osadu czynnego i ścieków oczyszczonych trafia następnie do komory trzeciej (osadnika wtórnego).  Następuje tu sedymentacja osadu czynnego który przy dnie komory tworzy złoże fluidalne.  Sklarowane i oczyszczone ścieki przepływają przez złoże biologiczne w postaci filtra wykonanego z rur i kształtek PVC wypełnionych keramzytem następnie  poprzez otwór wylotowy w górnej części zbiornika oczyszczalni odprowadzane są do odbiornika.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 12566-3.

 Właściwie zaprojektowana i wykonana biologiczna oczyszczalnia ścieków gwarantuje oczyszczenie ścieków na poziomie:
BZT5-ok. 97 % redukcji
ChZT- ok. 96 % redukcji
Zawiesina ogólna- ok. 97 % redukcji
Azot ogólny- ok. 91% redukcji
fosfor ogólny – ok. 97% redukcji

Wykaz urządzeń wchodzących w skład biologicznej oczyszczalni ścieków:
-    reaktor biologiczny
-    dmuchawa napowietrzająca
-    skrzynka sterownicza

Zalety oczyszczalni:
-    niskie koszty eksploatacji – ok. 200 zł/rok (przybliżony koszt energii elektrycznej + koszt wywozu osadu)
-    wysoka odporność mechaniczna i „żywotność” urządzenia
-    wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
-    niewielka powierzchnia działki wykorzystana pod zabudowę-ok. 4,5 m2 (bez odprowadzenia)
-    możliwość zagospodarowania i wykorzystania ścieku oczyszczonego
-    duża odporność na nierównomierność w dopływie ścieków
-    brak konieczności stosowania biopreparatów
Copyright www.goldennet.pl